งานกายภาพบำบัด & กิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลตาคลี

การให้บริการ

บริการผู้ป่วยทุกระบบ คือ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ , ระบบประสาทผู้ใหญ่ และ เด็กระบบทางเดินหายใจ,  การบาดเจ็บจากการทำงานและการเล่นกีฬา  ฯลฯ

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ให้ผลของความร้อน ลดอาการอักเสบเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อ 


ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ในโรงพยาบาลและติดตามต่อเนื่องที่บ้าน

               

ฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การเคลื่อนย้ายบนเตียงนอน การลุกขึ้นนั่ง การลุกขึ้นยืนการเดินทางราบ เดินขึ้นลงบันได อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน ใส่เสื้อผ้า หวีผม เข้าห้องน้ำ ฯลฯ

ฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็ก

 

โดยเครื่องมือทางกิจกรรมบำบัดมากมายหลายชิ้น

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก

เน้นกระตุ้นการเคลื่อนไหว & กระตุ้นสติปัญญา ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยนักกายภาพบำบัด & นักกิจกรรมบำบัด


บริการให้คำปรึกษาทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 056-801111 ต่อ 154

วิสัยทัศน์และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ระดับ M2 ที่ให้บริการสุขภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพดีและเจ้าหน้าที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ : มุ่งเน้นพัฒนาเด่น เน้นบริการได้มาตรฐาน พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพในชุมชน


ขอบเขตงานกายภาพบำบัด

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลตาคลี

 ให้บริการแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กลุ่มโรคระบบประสาทและสมอง และกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ